Algemeen beheer

Zorg ervoor dat uw organisatie van veel papier en losse lijstjes afkomt. Op de website vindt u branchetabellen, gebruikers en e-mailadressen, nieuws en verdere informatie.


Productbeheer

Productbeheer bestaat uit handleidingen voor productinrichtingen en tarieven van verzekeringsproducen. Daarnaast is er ruimte voor de vastlegging van Handboeken, Volmachtovereenkomsten en limieten, Poolovereenkomsten en overige documentatie.


Mailingsmodule

De mailing-module maakt het mogelijk om collectief mails te verzenden aan specifieke groepen of gebruikersgroepen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de op VolmachtBeheer geregistreerde gebruikers en bedrijven.


Vomachtdata

De website faciliteert tijdige en actuele volmachtgegevens door modules als “Opgave Waarborgfonds motorverkeer” en het “Dashboard beheervergoeding”.


Uitwijk Service

De uitwijkservice biedt de mogelijkheid om, bijvoorbeeld bij een faillissement, op korte termijn data vanuit de volmacht over te voeren naar het administratie systeem van de verzekeraar en/of andere volmacht.


Vergunningscontrole

Een verzekeraar is verplicht om periodiek de vergunningen van bemiddelaars van Gevolmachtigde Agenten te toetsen aan de hand van het AFM-register. De module vergunningcontrole maakt het voor Gevolmachtigde Agenten mogelijk om de wekelijkse wijzigingen in het AFM-register te monitoren en via de module te verwerken.


Actielijst

Via meerdere kanalen (mail, nieuwsbrieven en extranetten) informeren verzekeraars de volmachtbedrijven over aanpassingen van o.a. polisvoorwaarden, clausules en tarieven. Zodra volmachtbedrijven deze aanpassingen hebben verwerkt, dienen zij de verzekeraar te informeren. Middels de Actielijst kunnen dergelijke acties worden aangemaakt en heeft de verzekeraar inzicht in de status van de activiteiten per volmachtbedrijf. Daarnaast kunnen mailberichten en herinneringen worden verstuurd.


Ratinginstituut Financieel Dienstverleners

Vanuit het RiFD krijgen alle financieel adviesbedrijven in Nederland een eigen rating. De ratings komen tot stand door de via meerdere kredietinformatiebureaus verkregen risico-informatie te objectiveren en te vertalen naar de verzekeringsbranche. Het RIFD verzamelt deze informatie, controleert deze op tegenstrijdigheden, volledigheid en gemiste risicosignalen. Daarnaast verrijkt het RIFD deze informatie voor een betere risico-inschatting (Bijv. liquiditeit- en solvabiliteitsratio’s en een categorie-indeling). De resultaten zijn inzichtelijk via de website. 


Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten

De module Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten biedt de gevolmachtigde een handzaam hulpmiddel om doorlopend te controleren of aan de eisen van de volmachtovereenkomst en relevante wetgeving wordt voldaan. In de module zijn controletaken opgenomen die door het jaar heen door de gevolmachtigde dienen te worden uitgevoerd. Ook kunnen taken aan specifieke medewerkers worden toegewezen. De module Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten ondersteunt volmachtbedrijven tijdens het gehele proces, van het plannen, toewijzen en agenderen van taken, tot het feitelijk uitvoeren van de controles en uiteindelijk de jaarlijkse (geautomatiseerde) rapportage aan de maatschappijen (volmachtgevers).